Книги
ФІЗИКА ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ

Це перший том чотиритомного видання з термоелектрики.
Автор книги – Анатичук Лук’ян Іванович, відомий вчений в галузі термоелектрики, доктор наук, академік Національної академії наук України, Президент Міжнародної термоелектричної академії.

У книзі послідовно, з єдиних позицій, представлені сучасна феноменологическая теорія термоелектрики, мікроскопічну теорію термоелектрики і теорія термоелектричного перетворення енергії.

Книга складається з 5 розділів.

В ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ “Феноменологическая теорія термоелектричних ефектів” представлені узагальнення термодинамічної теорії в термоелектриці, описана фізика термоелектричних ефектів. Наведено основні термоелектричні співвідношення і узагальнення першого співвідношення Томсона. Дана найбільш повна класифікація термоелектричних ефектів. Описано нові ефекти. Надані рекомендації щодо умов правильного вивчення ефектів.

Книга може бути корисна для розуміння логіки розвитку термоелектрики і прогнозування переваг термоелектрики в майбутньому.

В ДРУГОМУ РОЗДІЛІ “Мікроскопічний опис термоелектричних ефектів” представлені основні положення мікроскопічної теорії твердих тіл: енергетичні спектри, поняття квазі-частинок, методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів. Описано термоелектричні властивості напівпровідників, в тому числі механізми виникнення термоЕРС, анізотропія термоЕРС, термоелектричні ефекти в магнітному полі. Розглянуто термоелектричні властивості металів, їх сплавів, органічних напівпровідників і можливості досягнення високої добротності цих матеріалів. Дано опису нелінійних і нелокальних термоелектричних явищ, ефектів в умовах великих температурних градієнтів. Описано термоелектричні явища в напівпровідниках. Вивчено термоелектричні явища в штучних середовищах; описані можливості підвищення добротності в надрешітках з квантовими ямами.

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ “Вихрові термоелектричні струми” є основою для розробки узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії. Представлена теорія зворотних проблем термоелектрики для просторової конфігурації управління вихровими термоелектричними струмами. Дано узагальнення закону електромагнітної індукції Фарадея для термоелектричних процесів і результуючі нестаціонарні термоелектричні струми.

Представлені в книзі узагальнення утворюють нові напрямки термоелектричних розробок.

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ “Термоелектричне перетворення енергії” присвячена узагальненому опису термоелектричного перетворення енергії. Дана класифікація середовищ і полів, що створюють термоелектричне перетворення енергії. Проаналізовано стан розвитку термоелектрики і сформульовані переважні напрямки його розвитку. Представлені методи відкриття нових типів термоелементів. Ефективність методів продемонстрована для відомих термоелементів і нових типів термоелементів, відкритих за допомогою даного методу.

Особливу увагу в книзі приділено новим, ще невикористаних можливостей термоелектричного перетворення енергії.

ПЯТИЙ РОЗДІЛ “Термоелектричне перетворення інформації” присвячена опису термоелектричних вимірювальних пристроїв. Дано співвідношення інформації і енергії, введений параметр інформативності для термоелектричних вимірювальних пристроїв, що описує термоелектричні вимірювальні системи в новому контексті. Представлено і проаналізовано основне рівняння інформативності. Сформульовано вимоги до термоелектричним матеріалами для досягнення максимальної інформативності. Описано методи оптимізації матеріалу для досягнення максимальної інформативності. Представлені нові перспективи розвитку термоелектричних вимірювальних систем.

Представлена в даній книзі інформація сприяє постановці нових досліджень в галузі термоелектрики, які в кінцевому підсумку розширюють можливості практичного застосування термоелектрики. Книга може бути корисна для дослідників в галузі термоелектрики, конструкторів термоелектричного обладнання, фізиків різних напрямків, аспірантів і студентів, для осіб, які бажають познайомитися з термоелектрикою.
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

Це II тому чотиритомного видання “Термоелектрика”. Автор – Анатичук Лук’ян Іванович.

У книзі послідовно представлені перетворювачі енергії, принцип роботи яких заснований на використанні термоелектричних ефектів; описуються властивості основної частини перетворювачів – термоелементів, які виробляють перетворення енергії; дана докладна класифікація основних типів термоелементів; наводяться основні співвідношення для опису термоелементів в різних модельних наближень і для різних режимів роботи – генерації електрики, охолодження і нагрівання.
Сукупність термоелементів формує елементну базу як засіб вибору і практичного застосування термоелектрики.

Книга є посібником для науковців і інженерів, які проектують термоелектричний апаратуру; студентів, що спеціалізуються в області термоелектрики; фахівців суміжних областей науки і техніки, що використовують термоелектрика.

Книга складається з 3 глав: “Класифікація термоелементів”, “Співвідношення для опису термоелементів в умовах генерації ЕРС і електричного струму”, “Співвідношення для опису термоелементів в умовах термоелектричного і гальваномагнітними охолодження і нагрівання”.

Головне завдання цієї книги – систематизація відомостей про термоелементах.

У книзі розглянуто ряд термоелементів, які в даний час в основному формують елементну базу термоелектрики. Серед наведених термоелементів (їх п’ятдесят) є добре відомі, що знайшли широке застосування; є елементи досить обмеженого застосування; є і такі, якими демонструється тільки можливість реалізації фізичних ідей або ефектів для створення термоелектричних перетворювачів енергії.

Найбільшу увагу в книзі приділено термопарним ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ. Їх фізичні моделі вельми докладні, розглянуті у всіх режимах роботи, наведені аналітичні вирази для їх опису, а для випадків, коли їх отримати не вдається, розроблені відповідні програми для комп’ютерних розрахунків.

У книзі наведені новітні програми комп’ютерного проектування термоелектричних перетворювачів енергії, які забезпечують необхідну точність розрахунків і проектування. Особливий інтерес представляють термоелектричні перетворювачі енергії з функціонально-градієнтних матеріалів, застосування яких є одним з перспективних напрямків термоелектрики.

Виходячи з узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії, автор розробив метод пошуків нових типів термоелементів, які визначаються не евристичним шляхом, а в результаті комп’ютерних досліджень.

Викладені в цій книзі відомості дають не тільки можливість використовувати відомі в даний час типи термоелементів, а й є основою для відкриття нових їх варіантів, збільшуючи таким чином елементну базу термоелектрики і, відповідно, можливості практичних застосувань термоелектрики.

Автор звертає увагу на актуальні, але ще не вирішені проблеми, тому читачі легко знайдуть в книзі цікаві теми для підготовки і захисту дисертацій.

Автор цієї книги більше 25 років плідно працює над створенням нових типів термоелементів, представив великий матеріал по цій темі і з задоволенням ділиться з читачем новою інформацією. Робота в цьому напрямку привела автора до створення узагальненої моделі термоелемента, з якої, як окремі випадки, можуть витікати нині відомі типи термоелементів. Основні ідеї узагальненої теорії викладені в першому томі книги “Термоелектрика”. Тому корисно, перш ніж приступити до читання ІІ-го тому цієї книги, ознайомитися з її першим томом. Розробникам термоелектричної продукції, перш ніж приступити до проектування конкретних термоелектричних приладів, корисно використовувати цю книгу, щоб відповісти на питання: який тип термоелемента є найбільш підходящим для створення необхідного термоелектричного вироби?


МЕТРОЛОГІЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
НАПІВПРОВІДНИКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ

Автори – Анатичук Лук’ян Іванович, Булат Лев Петрович.

Розвиток твердотільної електроніки пов’язано з микроминиатюризацией напівпровідникових структур. При їх роботі напівпровідниковий матеріал піддається все більш інтенсивним впливам фізичних полів. Зокрема, зростають щільності потоків енергії, які призводять до генерування теплових потоків великих потужностей і до виникнення великих градієнтів температури.

У книзі розглянуті кінетичні явища в напівпровідниках при великих градієнтах температури. Вивчено механізми впливу великих градієнтів температури на кінетичні явища. Розроблено теоретичні методи дослідження кінетичних явищ при різкій температурної неоднорідності в однорідних і макроскопічно неоднорідних структурах. Виявлено і досліджено нові нелінійні і нелокальних кінетичні ефекти в умовах великих градієнтів температури. Запропоновано прилади, що використовують такі ефекти.
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИЛАДІВ

Автори – Анатичук Лук’ян Іванович, Семенюк Володимир Олексійович.

Монографія присвячена питанням оптимізації термоелектричних систем, призначених для охолодження, нагрівання і прямого перетворення енергії. Наведено класифікацію оптимізаційних задач в термоелектриці, описані сучасні методи їх вирішення. Основна увага приділяється методам, заснованим на ідеях теорії оптимальних процесів. Розглянуто численні застосування теорії для вирішення конкретних завдань оптимального управління в термоелектриці. В основі цих додатків лежить розгляд термоелектричних систем як динамічних об’єктів, еволюція яких описується диференціальними рівняннями при наявності обмежень на дії.

В якості таких впливів розглядаються електричні параметри, фізичні характеристики матеріального середовища, а також форма зовнішніх кордонів термоелемента. Конкретні завдання обговорюються в главах 2-5. У додатку наведені програми чисельного вирішення цих завдань.

Книга розрахована на інженерів і наукових працівників, що займаються розробкою і практичним застосуванням термоелектричних приладів, а також на викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.
ЛУК’ЯН ІВАНОВИЧ АНАТИЧУК ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Книга опублікована в 2007 р російською, українською та англійською мовами.
Ця книга про наукову і науково-організаційної діяльності відомого вченого-фізика, академіка Національної академії наук України Анатичука Лук’яна Івановича. У книзі викладені основні наукові досягнення Л. Анатичука в створенні фундаментальних засад узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії і елементної бази термоелектрики, розвитку термоелектричного матеріалознавства, теорії і технології термоелектричних приладів.

Відображено діяльність Л. Анатичука як організатора кафедри термоелектрики в Чернівецькому державному університеті, спеціального конструкторсько-технологічного бюро термоелектричного приладобудування “Фонон”, науково-дослідного інституту термоелектрики Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України, Міжнародної термоелектричної академії.

Книга містить нарис про життєвий шлях Л.Анатичука з підбіркою фотодокументів, науково-популярний історичний нарис про внесок Л.Анатичука в термоелектрика призначена для широкого кола читачів, а також обрані публікації для вчених, інженерів, аспірантів, студентів.
ПЕРЕГОНИ БЕЗ ФІНІШУ

“Перегони без фінішу” – повість про талановитого вченого й організатора науки, академіка Національної академії наук України, президентові Міжнародної термоелектричної академії Лук’яна Анатичук. Багато в чому засекречена діяльність Л. Анатичука і особиста скромність сприяли тому, що його ім’я відоме лише вузькому колу фахівців.

Як епіграф до книги взято вислів Л. Анатичука: “Наука – той же спорт, та ж пристрасть до перемоги, тільки ставка вище – майбутнє людства”.

Автор книги – Олександр Рожен, відомий письменник, журналіст і кінорежисер.

Відгук на книгу президента НАН України
Бориса Євгеновича Патона.

«Захоплююча повість про чудового вченого! У минулому літературу прикрашали гарні книги про життя вчених, про значимість їх професії. Зараз про це пишуть мало. Будемо сподіватися, що книга А. Рожена стане початком відродження минулих традицій. Молодь повинна мати гідні приклади для наслідування. »